در این بخش آموزش های اصول ماشین های الکتریکی نمایش داده می شوند.