در این بخش ایده های طراحی مدار نمایش داده می شوند.