در این بخش پروژه های مربوط به الکترونیک صنعتی نمایش داده می شوند.