در این بخش لیست پروژه های FPGA و CPLD قرار داده می شوند.